Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu; Satıcı ‘ya ait www.mercandedearthouse.com internet sitesi üzerinden satılan ürün veya hizmetin Alıcı tarafından satın alınması ve aşağıda nitelikleri belirtilen ürünler veya hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5.maddesi hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile bilgilendirilmesinden ibarettir.

1.TARAFLAR           :

1.1.SATICI                :

Unvanı                       : Argos Kültür Sanat Tanıtım Organizasyon Ticaret A.Ş.

Adresi                         : Levazım Mah. Koru Sok. Zorlu Center No:2 Daire: 354-355

E-mail Adresi             : info@mercandedearthouse.com

Web Sitesi                 : www.mercandedearthouse.com

Telefon                       : *

Faks                           : *

Mersis No                  : 0074048474500014

1.2.ALICI                   :

Ad-Soyad/Unvan      :

Kimlik/Mersis No      :

Adresi             :

Telefon                       :

E-mail Adresi :

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda Satıcı ve Alıcı, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Aksi belirtilmedikçe ürün veya hizmete yapılan atıflar diğerine de yapılmış sayılacaktır. Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT:

2.1.Ürün/hizmetin ödeme şekli ve planı:

2.2.Ürünün veya hizmetin temel nitelikleri ve özellikleri Satıcı’ya ait www.mercandedearthouse.com sitesinde belirtildiği şekildedir. Belirtilen fiyatlar, kampanya süresince veya Satıcı tarafından yapılacak fiyat değişikliğine kadar geçerlidir. Kampanya ya da süreli satışlarda kampanya/süre sonunda Satıcı’nın satmayı taahhüt ettiği fiyat da kendiliğinden sona erecektir.

2.3.Teslimat adresi:

(Ürün/Ürünler; Taraflar’ın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen şartlarda ve Alıcı’nın belirttiği adrese gönderilir. Adres değişikliği nedeniyle ürünün iadesi halinde Alıcı’ya tekrar gönderilmesinde masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır. Adres değişikliği halinde sevkiyat tarihinden en az 2 (iki) gün önce Satıcı’ya bildirilmemesi halinde ilk adrese gönderilen sevkiyattan Satıcı sorumlu tutulamaz.)

2.4.Teslim edilecek kişi/teslimat şekli: Alıcı- Kargo

2.5.Fatura bilgileri ve adresi: Alıcı satın alma sırasında oluşturmaktadır.

2.6.Sipariş tarihi: Alıcının sipariş verdiği tarihtir.

2.7.Öngörülen (tahmini) teslim tarihi: 1-5 iş günü.

3.GENEL HÜKÜMLER:

3.1.Ürün/hizmetin teslimat masrafları aksine kararlaştırılmadığı sürece Alıcı’ya aittir. Ürün veya hizmetin teslimatı, Alıcı tarafından ödemenin yapılmasından sonra öngörülen ve taahhüt edilen süre zarfında yapılır. Alıcı tarafından belirtilen sürede ödemenin yapılmaması, ödemenin bu süre zarfında Satıcı hesabına herhangi bir nedenle geçmemesi hallerinde Satıcı’nın ürün veya hizmeti teslim yükümlülüğü de kalkmış sayılır ve Satıcı’nın aynı zamanda tek taraflı olarak Sözleşme’yi fesih hakkı doğar. Ürünün Alıcı’ya tesliminden sonra ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde ürün bedelinin aracı kurum tarafından Satıcı’ya herhangi bir nedenle tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde söz konusu ürün/ürünler, kargo ücreti Alıcı’ya ait olmak üzere en geç 3 (üç) gün içerisinde Alıcı tarafından iade edilir. Ancak Satıcı’nın ürünü kabul etmeyerek ürün bedelini talep hakkı saklıdır. Alıcı’nın kredi kartıyla veya kredili ödeme yöntemini seçmesi halinde ürünün bedelinin peşin satış fiyatı olduğu ve Satıcı’nın ürünü peşin sattığı gerçeğini değiştirmeyecektir.

3.2.Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürün veya hizmeti Alıcı tarafından ürün veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde teslim eder. Satıcı tarafından bu sürede ürün veya hizmetin teslim edilmemesi hallerinde Alıcı’nın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

3.3.Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme veya ilgili kanun-yönetmelik kapsamında temerrüde düştüğü hallerde ilgili kanunlar tarafından öngörülen aylık temerrüt faizini ve Satıcı’nın uğradığı/uğrayacağı zararları da ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.4.Alıcı; web sitesinde veya mobil uygulamada Sözleşme konusu ürün veya hizmetin; satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat, ön bilgilendirme formunu okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve taahhüt eder. Böylece söz konusu onay ile birlikte Alıcı’nın ürünün veya hizmetin belirtilen nitelikleri ve şartlarına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

3.5.Satıcı, ürünleri anlaşmalı kargo firması aracılığı ile gönderecek ve teslim ettirecektir. Söz konusu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın ürünü veya hizmeti kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekecektir. Satıcı’nın stoklarında yer alan ürünler, ifayı engelleyen veya mücbir sebep halleri hariç olmak üzere sipariş tarihinden itibaren, en geç beş (5) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ürünün teslimatında Alıcı’nın adreste bulunmaması veya adreste bulunan kişilerin teslim almaktan imtina ettiği hallerde Satıcı’nın yükümlülüğünü ifa ettiği kabul edilecektir. Alıcı’nın adreste bulunmaması, ürünün adreste bulunanlar tarafından teslim alınmaması veya teslim alınmasından imtina etmesi, kargonun bu nedenlerle kargo şirketinde bekletilmesi gibi hallerde ürünün Satıcı’ya iade edilmesi gibi durumunda Alıcı, Satıcı’ya karşı bir sorumluluk yükleyemeyeceği gibi giderlerden de sorumlu olacaktır. Keza ürün/ürünlerin kargoya verilmesinden sonra ve teslim alınmadan Alıcı tarafından siparişin iptali halinde kargo giderlerinden Alıcı sorumlu olacaktır.

3.6.Kargo firmasının ürünü Alıcı’ya herhangi bir nedenle teslim etmemesi, edememesi gibi durumlarda Satıcı’nın sorumlu tutulması söz konusu olamayacaktır.

3.7.Satıcı, Sözleşme konusu ürünü ilan ettiği şartlarda eksiksiz, sağlam ve varsa kullanım kılavuzu, varsa garanti belgesi ile Alıcı’ya teslim edecektir. Sipariş konusu ürünün veya hizmetin ifasının imkânsız hale gelmesi halinde Satıcı, bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya bilgi verir ve ödeme yapılmış olması halinde en geç 14 (ondört) gün içinde ödeme aracına/yöntemine göre iade eder. Ancak Satıcı, benzer veya eşit niteliklere sahip ürünü sağlamak suretiyle Alıcı’dan onay alması halinde yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Keza Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğüne dair sürenin dolmasından önce Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını alarak benzer veya eşit niteliklere sahip farklı bir ürünü/ürünleri de tedarik edebilecektir.

Ürün veya hizmetin Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyen veya geciktiren haller (mücbir sebep; ekonomik kriz, doğal afet, salgın, idarenin aldığı kararlar ile getirilen sınırlamalar vb.) nedeniyle süresinde teslim edilememesi hallerinde durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, bu durumlarda Sözleşme’yi ve siparişi iptal edebileceği gibi teslimatı engelleyici durumun ortadan kaldırılmasına kadar ertelenmesini talep hakkı saklıdır. Taraflar’ın yazılı mutabakat sağlamaları halinde sipariş konusu ürünün emsal bir başka ürün ya da tamamen farklı bir ürün ile değiştirilmesi söz konusu olabilecektir. Alıcı, siparişi iptal ettiği takdirde nakit ödeme halinde 14 (ondört) gün içerisinde ödediği bedel kendisine nakten iade edilir. Alıcı, kredi kartı ile ödeme yapmış olması halinde siparişin iptalinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde Satıcı, söz konusu bedeli bankaya iade eder. Banka tarafından Alıcı’ya bu bedelin geç veya kısmen ödenmesinden dolayı Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağını Alıcı kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın iade edeceği bedel için işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata hükümlerinden kaynaklanan mahsup ve indirim hakkı saklıdır.

3.8.Alıcı’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında alacağı ürünü teslim anında kontrol ederek kargodan kaynaklanan bir sorun olduğunun tespiti halinde ürünü kabul etmeme hakkının yanında kargo şirketine tutanak tutturma yükümlülüğü vardır aksi takdirde Satıcı’nın herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ürünlerin teslimi için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda onaylanmış olması şarttır.

3.9.İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan kaynaklanacak ihtilaflarda Satıcı’ya ait bütün kayıtlar (yazışmalar, ses ve bilgisayar kayıtları, veritabanındaki ve sunucularda bulunan elektronik bilgiler vb dahil olmak üzere) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.maddesi gereğince -kesin anlamda- delil sözleşmesi niteliği taşıyacağını Taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3.10.Sipariş edilen ürünlerin kredi kartı ile ödenmesi hallerinde taksit adedi veya bankanın uygulayacağı kampanyalar, taksit ile yapılan ödemelerde uygulanacak faiz, vade farkı, kredi kullandırma gibi durumlar Alıcı ile ilgili banka arasındaki içi ilişki olması itibarıyla hiçbir şekilde Satıcı’yı ilgilendirmeyecek ve bağlamayacaktır.

3.11.Alıcı’nın herhangi bir nedenle Satıcı’ya zarar vermesi, haksız menfaat sağlaması, hakkın kötüye kullanılması gibi durumlarda Satıcı’nın siparişi iptal etme, Alıcı’nın üyeliğini feshetme, Taraflar arasındaki Sözleşme’yi derhal feshetme hakları saklıdır.

3.12.Satıcı’nın Alıcı’dan herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, reklam, tanıtım, kampanya, pazarlama vb. amaçlarla Alıcı’ya ileti, e-mail, sms vb. gönderebileceğini Taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Alıcı tarafından yazılı olarak bu hususlardan vazgeçme halinde Satıcı, 3 (üç) işgünü içerisinde bu talebi yerine getirecektir.

3.13.Satıcı tarafından satışa sunulan ürünler için sayı (adet) sınırlaması getirilebilir ve bu durumda Alıcı’nın sınırlama üzerindeki siparişlerinde Satıcı, bütün siparişleri iptal ederek ödeme bulunması halinde Sözleşme’de belirtilen şartlar doğrultusunda iade edecektir. Alıcı, bu maddede belirtilen sınırlama, iptal ve ödeme şartlarını kabul ve taahhüt etmiştir.

3.14.Taraflar’ın işbu Ön Bilgilendirme Formu çerçevesinde birbirlerine bildirecekleri adreslerinin değişmesi halinde diğer tarafa derhal bildirilmemesi halinde belirtilen adrese yapılan her türlü bildirim, gönderi, tebligat usulüne uygun yapılmış sayılacaktır.

3.15.İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve daha sonra Taraflar arasında Sözleşme kurulması halinde; ödeme, ifa, teslime ilişkin bilgiler, Satıcı’nın taahhütleri ile her türlü bilgi talebi ve şikâyet için Satıcı’nın internet sitesinde yayınladığı telefon veya e-mail adreslerine başvuru yapılabilir.

 4.CAYMA HAKKI     :

4.1.Alıcı; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereğince, ürün/ürünleri teslim aldığı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim aldığı kabul edilen tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

4.2.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

4.3.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında Alıcı, cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir. Satıcı, Alıcı’nın cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden Alıcı’ya cayma hakkı sunulması durumunda Satıcı, Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı’ya derhal iletmek zorundadır. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. Cayma bildirimine ilişkin Satıcı’ya ait internet sitesinde açıkça belirtilmediği sürece cayma bildirimi, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’ya ait adres veya e-mail adresine yazılı olarak yapılır.

4.4.Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa ürünlerin Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı; belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

4.5.Cayma hakkının kullanımında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler), Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla ürün/ürünlerin geri gönderilmesi halinde Alıcı, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın iadeye ilişkin öngördüğü taşıyıcının bilgileri şöyledir: Yurtiçi Kargo Satıcı’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, Alıcı’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürün/ürünlerin Alıcı’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.6.Satıcı, ürün/ürünlerin kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü/ürünleri Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

4.7.Taraflar’ca aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı (tüketici), aşağıdaki sözleşmelerde -ve kanun ile yönetmelikte belirtilen hallerde- cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 6. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 7. j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4.8.Cayma hakkının kullanılması için belirtilen süre içerisinde ve ürünün kutu/paket içeriğinin eksiksiz, hasarsız olarak ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Kargo teslim tutanağı ve fatura aslı gönderilmez ise kdv ve varsa sair yasal hükümlülükler iade edilemez, cayma hakkı da kullanılmamış sayılır. Alıcı’nın belirtilen şartları yerine getirmesi halinde cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya ödeme şekline göre iade edilir.

Mesela kredi kullanılarak yapılan alışveriş işleminde cayma hakkının belirtilen şartlara uygun şekilde yapılması halinde ürün/ürünlerin bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli, eft kesintisi ve diğer masraflar Satıcı tarafından karşılanır.

4.9.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya, indirim nedeniyle kazanılan haklar da iptal edilir. Alıcı’nın ürünü /ürünleri aldığı tarihteki fiyatlar iade taleplerinde dikkate alınacaktır.

4.10.Alıcı’nın kredi kartı, alışveriş kredisi gibi ödeme seçenekleri ile yaptığı işlemlerde cayma hakkını kullanması halinde gerekli her türlü talebini ilgili bankaya/kuruluşa yöneltecektir. Satıcı’nın bu durumda hiçbir yükümlülüğü ve bildirimi söz konusu olmayacaktır.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI-ELEKTRONİK İLETİ-GİZLİLİK- FİKRİ VE SINAİ HAKLARA İLİŞKİN ESASLAR:

5.1.Alıcı’ya ait ad, soyad, kimlik numarası, adres gibi kişisel veri niteliğindeki ve internet sitesindeki üyelik ve alışveriş sırasında alınan bilgileri Satıcı; grup şirketleri ile iştirakleri ile her türlü bilgilendirme, satış, kampanya, sipariş, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri süresiz veya öngörülecek süre ile kaydedilebilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve diğer suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. Alıcı, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

5.2.Alıcı’nın Satıcı ile iletişime geçerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veri kullanımı ile işlenmesini ve iletişimin durdurulmasını talep hakkı saklıdır. Alıcı’nın bu hususlardaki açık ve yazılı talebine göre kişisel veri işlemleri ilgili kanunun öngördüğü süre zarfında durdurulur, talep halinde hukuken korunması gereken bilgiler haricindekiler veri kayıt sisteminden silinir veya kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirilir.

5.3.Alıcı’ya ilgili mevzuatlara uygun düzenlemeler ışığında internet sitesindeki ürün ve hizmetlere ilişkin olarak reklam, tanıtım, kampanya, üyelik vb. işlemler için Satıcı tarafından e-posta, sms, telefon vb. iletişim araçları ile ticari elektronik ileti yapılabilir ve Alıcı da buna muvafakat etmiştir.

5.4.Satıcı’nın internet sitesinden veya alışveriş nedeniyle yapılan veri paylaşımları Satıcı tarafından saklanacak ve korunacaktır. Ancak Alıcı’ya ait söz konusu verilerin 3.kişilerce ele geçirilmemesi ve önlenmesi kapsamındaki tedbirlerin alınması ayrıca Alıcı tarafından da sağlanacaktır.

5.5.Satıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen hususlarda gerekli göreceği değişiklikleri yapma ve başka tedbirler alma hakkını saklı tutar. Satıcı’nın internet sitesindeki web tasarımı, paylaşacağı bilgiler, içerik vb. hususlara ilişkin fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları yine Satıcı’ya aittir. 3.kişilere ait fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları istisnadır.

6.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Sözleşme’den kaynaklanacak uyuşmazlıklarda; görevli ve yetkili yargı mercinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır. Dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılacak başvurular da aynı kanunun belirlediği esaslar dahilinde yapılacaktır.

6502 sayılı kanunun 68.maddesi gereğince; her yıl belirlenen değerler dikkate alınarak söz konusu değerlere kadar tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

6502 sayılı kanunun 73.maddesi gereğince; tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

7.YÜRÜRLÜK VE İMZA:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu; elektronik ortamda Alıcı (tüketici) tarafından okunup kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzası ve kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı (tüketici); 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48.maddesi ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5,6,7,8 maddeleri gereğince ön bilgilendirme hususlarını okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğin kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.